69ºF

Week 5: Salem vs. Blacksburg

BLACKSBURG, Va. – Blacksburg beat Salem, 49-12.