Wild Wednesday: Box Turtles

Mill Mountain Zoo showcases a box turtle!

Mill Mountain Zoo showcases a box turtle!